Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Merhottein | Kanning advocaten & mediators

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten verstrekt aan Merhottein | Kanning Advocaten & Mediators gezamenlijk, dan wel aan mr. S.A. Merhottein en/of mr. M.A. Kanning afzonderlijk, verder te noemen: “de advocaten” of “de advocaat”. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

2. De uitvoering van de opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de opdrachten en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.

 

3. Bij de uitvoering van opdrachten zijn de advocaten gerechtigd om op kosten van de cliënt derden in te schakelen. Zij zullen – behoudens bij inschakeling van deurwaarders en/of koeriers – bij de keuze van deze derden waar mogelijk tevoren overleg met de cliënt plegen. De advocaten zijn voor de gedragingen van die derden niet aansprakelijk en zij zijn gerechtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden namens de cliënt te aanvaarden.

 

4. De hoogte van de door de advocaten gehanteerde (uur)tarieven varieert afhankelijk van de aard en de omvang van de opdracht. Behoudens inhoudelijke aanpassingen zijn de advocaten gerechtigd de tarieven telkens met ingang van 1 januari aan de kostenontwikkeling aan te passen.

 

5. Naast het honorarium brengen de advocaten aan de cliënt in rekening: de daadwerkelijk gemaakte en aan derden te betalen/betaalde kosten. De advocaten zijn steeds gerechtigd van de cliënt bij aanvaarding en tijdens de uitvoering van de opdracht betaling van een voorschot te verlangen, dat zal worden verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de opdracht.

 

6. De advocaten zullen periodiek, in beginsel maandelijks, aan de cliënt factureren. De cliënt dient de verzonden factuur steeds binnen 15 dagen na factuurdatum te hebben voldaan, bij gebreke waarvan de cliënt in verzuim zal verkeren en vanaf die datum tot de datum van betaling de wettelijke (handels)rente verschuldigd zal zijn.

 

7. De aansprakelijkheid van de advocaten is beperkt tot het bedrag dat de door de maatschap afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomende geval uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens polisvoorwaarden voor rekening van de verzekeringsnemers komt. Alle vorderingsrechten en overige bevoegdheden van de cliënt tegenover de advocaten in verband met enige door de cliënt aan (een van) hen verstrekte opdracht, vervallen na verloop van één jaar na de dag waarop de cliënt met het bestaan daarvan bekend werd of redelijkerwijs moet worden geacht bekend te zijn geworden.

 

8. Het met de opdracht gevormde dossier zal gedurende tien (10) jaar na beëindiging van de opdracht worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.

 

9. De rechtsverhouding tussen de advocaten en de cliënt wordt beheerst door het Nederland recht.

 

10. De advocaten zijn aangesloten bij de regeling van de Geschillencommissie Advocatuur (postbus 90600, 2500 LP, Den Haag). De cliënt en de advocaten kunnen (desgewenst) geschillen voorleggen aan de Geschillencommissie, welke daarover zal beslissen door middel van arbitrage en volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, zoals dat zal luiden ten tijde van het aanhangig maken van het geschil. Indien van de geschillenregeling geen gebruik wordt gemaakt, zullen alle geschillen tussen de cliënt en de advocaten uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem.

Testament-executeren-erfrecht-familierecht-advocaten-MK-advocaten-haarlem

Specialist in

Familierecht

Erfrecht

Mediation

Waar kunnen wij u mee helpen?